วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 4 แอปพลิเคชัน (Application)
วิทยาการคำนวณ (ว23103) ม.3
เกี่ยวกับบทเรียน

กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

1. การคำนวณ (calculation) เป็นการนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้ มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แบบการคำนวณ เช่น การคำนวณผลการศึกษาของนักเรียน การคำนวณภาษีเงินได้ การคำนวณดอกเบื้ยเงินฝากธนาคาร

2. การจัดเรียงข้อมูล (Sorting) เป็นการเรียงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การจัดเรียงข้อมูลตัวเลข 1 ถึง 100 การเรียงจากน้อยไปมาก หรือการจัดเรียงตัวอักษร จากตัวแรกถึงตัวสุดท้าย ซึ่งการเรียงข้อมูลจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น เช่น การเรียงคะแนนสอบจากมากไปน้อย การเรียงชื่อของนักเรียนตามตัวอักษรภาษาไทย จาก ก ถึง ฮ

3. การจัดกลุ่มข้อมูล (Classifying) เป็นการจัดการข้อมูลโดยการแยกออกเป็นกลุ่ม ประเภทหรือตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การจัดกลุ่มนักเรียนตามเพศ การจัดกลุ่มข้อมูลภาพตามวันที่ถ่ายภาพ ซึ่งการจัดกลุ่มข้อมูลจะทำให้การค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

4. การสืบค้นข้อมูล (Retrieving) เป็นการค้นหาและนำข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การสืบค้นข้อมูลนักเรียนจากรหัสประจำตัวนักเรียน การค้นหาหนังสือในห้องสมุดจากชื่อผู้แต่ง

5. การรวมข้อมูล (Merging) เป็นการนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป มารวมกันให้เป็นชุดเดียว เช่น การนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน มารวมกับประวัติการศึกษาเป็นข้อมูลของนักเรียน 1 คน

6. การสรุปผล (Summarizing) เป็นการสรุปส่วนต่าง ๆ ของข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การสรุปผลการเรียนของนักเรียน การสรุปยอดรายรับ-จ่ายของครัวเรื่อนในแต่ละเดือน

7. การทำรายงาน (Reporting) เป็นการนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาจัดพิมพ์ในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ไม่วาสจะเป็นในรูปแบบกระดาษ เว็บไซต์ หรือสื่อต่าง ๆ เช่นรายงานการตรวจสุขภาพ สมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียน หรือรายงานผลการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

8. การบันทึก…. โปรดติดตามคลิปต่อไปครับ ไปทำ Homework กันก่อน

0% เสร็จสมบูรณ์