วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ประวัติโรงเรียนกบินทร์บุรี

โรงเรียนกบินทร์บุรี ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอกบินทร์บุรี     เมื่อ  วันที่ 1  พฤศจิกายน 2491   ให้ชื่อว่า  โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  อันดับที่  6  ของ  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยสังกัดกรมสามัญศึกษา
ระยะแรกที่ตั้งโรงเรียน ยังไม่มีอาคารเรียน และยังไม่มีครูมาประจำการสอน ทางจังหวัด   ได้มอบหมายให้   นายชุ่ม   สีห์ประเสริฐ    ศึกษาธิการอำเภอกบินทร์บุรีในขณะนั้น มาทำหน้าที่ครูใหญ่  และได้ขอตัว   นายสงัด   ศรีมณี   ครูน้อยโรงเรียนประชาบาล  ตำบลกบินทร์  (กบินทร์ราษฎรอำรุง)  มาช่วย    ทำการสอน  ในระดับชั้น ม.1  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเรียน  6  คน  สถานที่เรียน  ได้รับการอนุเคราะห์จาก  นายเฉลิม  เพียรพยุห์    ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลกบินทร์ 1   ให้ใช้ห้องเรียนของโรงเรียนดังกล่าว   เป็นที่จัดการเรียนการสอน  (ปัจจุบัน  คือ  โรงเรียนเทศบาล  1  สังกัดเทศบาลตำบลกบินทร์)  การบริหาร และการสอนดำเนินมาเป็นลำดับ  และในปี   พ.ศ. 2492  ทางราชการแต่งตั้งให้  นายนิพนธ์  ครามขวัญ มารักษาการ  ตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2493 ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูง จำนวน  6  ห้องเรียน  ก่อสร้างเสร็จ และทำการตรวจรับมอบ  เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2493 บริเวณที่ก่อสร้างอยู่บริเวณ   ริมฝั่งขวาของแม่น้ำแควหนุมาน ที่ไหลมาบรรจบกับแควพระปรง  เกิดเป็นบริเวณปากน้ำต้นแม่น้ำบางปะกง   ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรีหลังเก่า
พ.ศ. 2495  ทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายน้อย   ตันมณี  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่
พ.ศ. 2496  ทางอำเภอได้มอบหมายให้  นายครรชิต   กาญจนา   ทำหน้าที่  ครูใหญ่
พ.ศ. 2497  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม – ตุลาคม  นายครรชิต กาญจนา ได้ขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกบินทร์บุรี  งานในหน้าที่  ได้มอบหมายให้   นายสงัด   ศรีมณี  รักษาการ  ต่อมา  กรมสามัญศึกษา  ไม่ยินยอมให้โอน  นายครรชิต  กาญจนา  จึงได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
พ.ศ. 2504  ได้เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน กลับมาเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ( ป.5–ป.7 ) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก   ป.จ. 6   มาเป็น  “ โรงเรียนกบินทร์บุรี ”

พ.ศ. 2521   เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน กลับมาเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)   และในปีเดียวกัน ทางราชการได้อนุมัติให้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากเดิม  มาอยู่ในที่ปัจจุบัน เนื่องจาก   สถานที่ตั้งเดิมเป็นที่คับแคบ อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับชุมชน  ทำให้การเดินทางไปโรงเรียนของ ครู และนักเรียน ได้รับความยากลำบาก เสี่ยงอันตรายในการนั่งเรือข้ามฟากในฤดูฝน ลำน้ำแควหนุมาน และแควพระปรง จะไหลเชี่ยวมาก กรมสามัญศึกษา ร่วมกับทางจังหวัด ได้หาพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ และได้รับความเมตตาจาก   หลวงปู่บุญทัน  ฐิตปัญโญ   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  แบ่งที่ดินจำนวน  26  ไร่เศษให้โรงเรียน พร้อมกับแจ้งไปยังผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ  216 ค.   ครึ่งหลัง  8  ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000  บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  และย้ายมาทำการในที่ปัจจุบัน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2521  เป็นต้นมา

พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนจาก  กรมสามัญศึกษา  จึงทำการต่อเติมอาคารเรียนจนเต็มหลัง  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ใน โครงการ ม.พ.ช. 2  รุ่น 2  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ในปี พ.ศ. 2527  จำนวน  2 หลัง  เป็นโรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง  และอาคารแฝด สำหรับใช้ฝึกงานคหกรรม  และอุตสาหกรรม 1 หลัง และจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร  พร้อมอุปกรณ์การเรียนจำนวน  8  สาขาวิชาเสร็จเรียบร้อย และปีการศึกษา  2528  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก.  ดัดแปลงครึ่งหลัง และสร้างห้องส้วม  จำนวน  10  ที่
พ.ศ. 2526  กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ต่อเติมอาคารเรียนให้เต็มหลัง มีบ้านพักครู 4 หลัง,  บ้านพักนักการภารโรง  1  หลัง,  บ้านพักนักเรียนชาย จำนวน  1  หลัง  รวม  3  ห้อง, บ้านพักนักเรียนหญิง จำนวน  1  หลัง  รวม  3  ห้อง,   ส้วม จำนวน  2  หลัง,   โรงฝึกงาน จำนวน  2  หลัง  รวม  3  หน่วย
พ.ศ. 2533  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  2  ห้องเรียน
ปีงบประมาณ  2535 – 2536  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216ล  ( ปรับปรุง 29 )  16  ห้องเรียน 1 หลัง  ในวงเงินทั้งสิ้น  7,423,000.00-  บาท

ปีงบประมาณ  2536  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 100 / 27  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักนักเรียน จำนวน  4  หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนกบินทร์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่   เลขที่  99    หมู่ที่  13    ถนนนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   25240   ตั้งอยู่ทาง   ทิศตะวันออก ห่างจากสี่แยกสามทหารไปตามเส้นทาง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ  55  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอกบินทร์บุรี  ประมาณ 5  กิโลเมตร   ติดถนนสายนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา   มีพื้นที่  จำนวน  27  ไร่  135  ตารางวา