Featured VDO ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนกบินทร์บุรี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โลกเจอสภาวะวิกฤติในรูปแบบต่าง

Read more
VDO ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จั

Read more