วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

วิทยาการคำนวณ (ว23103) ม.3

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
 • [เนื้อหา] การรวบรวมข้อมูล
  22:30
 • Homework 1
 • แบบทดสอบ ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ
 • [เนื้อหา] การประมวลผลข้อมูล
 • 10:09
 • Homework 2
 • [เนื้อหา] การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
  11:44
 • Homework 3
 • [เนื้อหา] ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล
  05:10
 • Homework 4
 • [เนื้อหา] ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
  05:48
 • [เนื้อหา] การใช้ Google Form เพื่อการรวบรวมข้อมูล
 • [สรุปเนื้อหา] การจัดการข้อมูล และสารสนเทศ
 • แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 4 แอปพลิเคชัน (Application)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว