0(0)

วิทยาการคำนวณ (ว23103) ม.3

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
[เนื้อหา] การรวบรวมข้อมูล00:22:30
Homework 1
แบบทดสอบ ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ
[เนื้อหา] การประมวลผลข้อมูล
Homework 2
[เนื้อหา] การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 200:11:43
Homework 3
[เนื้อหา] ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล00:5:10
Homework 4
[เนื้อหา] ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการประมวลผล และนำเสนอข้อมูล00:5:48
[เนื้อหา] การใช้ Google Form เพื่อการรวบรวมข้อมูล
[สรุปเนื้อหา] การจัดการข้อมูล และสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 4 แอปพลิเคชัน (Application)

About the instructor

0 (0 ดาว)

6 คอร์ส

234 ผู้เรียน

ฟรี