วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

เว็บไซต์นักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี

นายกรณ์ ศรีทองหนา

เลขประจำตัว 7633

นายกฤษณพงษ์ บุญพรหมอ่อน

เลขประจำตัว 7634

นายจิรายุ มินา

เลขประจำตัว 7636

นายณพงศ์ ใจยืน

เลขประจำตัว 7638

นายธนกร โสรินทร์

เลขประจำตัว 7642

นางสาวกฤติยา กิ่งแก้ว

เลขประจำตัว 7650

นางสาวกุลฑีรา เปี่ยมประเสริฐ

เลขประจำตัว 7651

นางสาวธนภรณ์ บัวหอม

เลขประจำตัว 7659

นางสาวธัณญาดา ภูคำ

เลขประจำตัว 7660

นางสาวปัญญาพร สีทองเพีย

เลขประจำตัว 7662

นางสาวพศิกา บัวแก้ว

เลขประจำตัว 7664

นายพัชระกร ภูเดช

เลขประจำตัว 7670

นายพันธมิตร สุคนธานนท์

เลขประจำตัว 7671

นายพิชิตชัย จันทร์เหลา

เลขประจำตัว 7672

นายพีรพัฒน์ พันทอง

เลขประจำตัว 7673

นายสิทธิพล อุตรี

เลขประจำตัว 7682

นายอาทิตย์ ยาคำ

เลขประจำตัว 7686

นางสาวศิรินันท์ แสนสีหา

เลขประจำตัว 7693

นางสาวศุภนิตา ชาติไธสง

เลขประจำตัว 7694

นางสาวสุชานันท์ สุดสีทา

เลขประจำตัว 7696

นางสาวชาลินี ธัญสาร

เลขประจำตัว 7911

นางสาวจิดาภา เงินเต็ม

เลขประจำตัว 7912

นายวิชา เทียนแจ่ม

เลขประจำตัว 7913

นายทัตพงค์ ลีอุต

เลขประจำตัว 7914

นายปรางกฤดิ โพธิสาร

เลขประจำตัว 8048

นางสาวนฤภร ทุสิงห์

เลขประจำตัว 8057