บทที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน

เรียงถ้อยร้อยความ

พาทีทั่วถิ่น

สร้างคำนำไปใช้

คุณค่างามวรรณคดี

– เรียงถ้อยร้อยความ (ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1