0(0)

วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 23101) ม.3

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1)

1.1 สือการสอนและใบงานการศึกษาความของการตกของวัตถุ
ร่างบทเรียน

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

27 ผู้เรียน

ฟรี