วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ITA (Integrity and Transparency Assessment)