วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ITA (Integrity and Transparency Assessment)