0(0)

วิชาการงานอาชีพ (ง21101) ม.1

คำอธิบาย

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากใบความรู้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน

(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยที่ 3 การจัดตกแต่งห้องต่างๆ

หน่วยที่ 4 อาหารและโภชนาการ

หน่วยที่ 5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานของการประดิษ

หน่วยที่ 7แนวทางการเลือกอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี