0(0)

การงานอาชีพ (ง31101) ม.4

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานชีวิตประจำวัน?

1. ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานบ้าน?

1.ชนิดของงานบ้าน 2.การทำงานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการ?

1.ความหหมายและความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแตงกาย 2.หลักการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวการเข้าสู่อาชีพ?

1.ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 2.การเตรียมตัวหางาน 3.การพัฒนาบุคลิกภาพ

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี