0(0)

การงานอาชีพ (ง31101) ม.4

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานชีวิตประจำวัน

(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวการเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี