วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ทัศนศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรีนำโดยท่าน ผอ.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ และคณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความรักความเป็นไทยให้กับนักเรียน เพิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ จากสถานที่ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งตระหนักรู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างภาคภูมิใจ