วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สมัครเรียนปีการศึกษา 2564

Step 1 of 2

ใบสมัครเรียน Online ปีการศึกษา 2564ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

เลือกชั้นที่นักเรียนจะสมัครเข้าเรียน
เลือกชั้นเรียนภาคเรียนที่สมัครเข้าเรียน
คำนำหน้าชื่อ ของนักเรียน
ตัวอย่างเลขบัตรประชาชน เช่น 9-9999-99999-99-9
กรอกในรูปแบบ DD/MM/YYYY เช่น DD = วัน (เช่น 05 = วันที่ 5 ), MM = เดือน (เช่น 08 = สิงหาคม), YYYY = ปี พ.ศ. (เช่น 2545)
ตัวอย่าง 12 ปี 09 เดือน
เลือกหมู่เลือกหของนักเรียน
ระบุ เชื้อชาติ เช่น ไทย, กัมพูชา, มาเล, เมียนมาร์, ฯลฯ
ระบุ สัญชาติ เช่น ไทย, กัมพูชา, มาเล, เมียนมาร์, ฯลฯ
เลือกศาสนาของนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ เช่น (099)-999-9999
กรอกที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง
เช่น โรงเรียนตรอกปลาไหล, โรงเรียนบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง, ฯลฯ
ระบุจังหวัดของโรงเรียนเดิมของนักเรียน เช่น ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ฯลฯ
ตัวอย่าง เช่น abcde@gmail.com