วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

SCIENCE & SOCIAL LEARNING PLUS 2019

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม SCIENCE & SOCIAL LEARNING PLUS 2019 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ บูรณาการกิจกรรม โดยมีรูปแบบการนำเอาวิทยาศาสตร์ฯ ผนวกเข้ากับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ ตามเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่มประชมคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนและวิทยาศาสตร์ฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดที่งสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมเปิดงานที่ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 (อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ)