วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐


โรงเรียนกบินทร์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ครูและนักเรียน ทุกคนควรทราบ
และน้อมนำมาปฏิบัติ โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้
๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
๓. มีงานทำ – มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย