หน่วยที่ 1?

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

หน่วยที่ 2

หกดเหกดเหกดเ