0(0)

วิทยาการคำนวณ (ว32103) ม.5

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
[เนื้อหา] วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
แบบทดสอบที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
[เนื้อหา] สื่อดิจิทัลกับการดำเนินชีวิต
[เนื้อหา] เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต
[เนื้อหา] การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล

หน่วยที่ 3 ประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 4 วิทยาการข้อมูล

About the instructor

0 (0 ดาว)

6 คอร์ส

234 ผู้เรียน

ฟรี