วิทยาการคำนวณ (ว32103) ม.5

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต

  • แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
  • [เนื้อหา] วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
  • แบบทดสอบที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] สื่อดิจิทัลกับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล

หน่วยที่ 3 ประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 4 วิทยาการข้อมูล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet