วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ว31102 (ม.4)

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ   การกำหนดปัญหา  ศึกษาวางแผน  ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มี การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รหัสตัวชี้วัด ว 4.2 ม.4/1

ว 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวม  1  ตัวชี้วัด

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว