0(0)

วิทยาการคำนวณ 2 (ว22103)

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชันองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

          นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงสร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

รหัสตัวชี้วัด ว 4.2 ม.2/1, ว 4.2 ม.2/2, ว 4.2 ม.2/3, ว 4.2 ม.2/4

ว 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง
  2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา
  3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

28 ผู้เรียน

ฟรี