วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
0/15
เรียงถ้อยร้อยความ
0/10
พาทีทั่วถิ่น
สร้างคำนำไปใช้
คุณค่างามวรรณคดี
วิชา ภาษาไทย (ท22101) ม.2
ไฟล์ตัวอย่าง
3 ก.ค. 63 ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
ขนาด: 95.98 KB
3 ก.ค. 63 ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
ขนาด: 90.74 KB
3 ก.ค. 63 สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
ขนาด: 957.73 KB
0% เสร็จสมบูรณ์