วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566
Course Content
บทที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
0/15
เรียงถ้อยร้อยความ
0/10
พาทีทั่วถิ่น
สร้างคำนำไปใช้
คุณค่างามวรรณคดี
วิชา ภาษาไทย (ท22101) ม.2
About Lesson
Exercise Files
3 ก.ค. 63 ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
Size: 95.98 KB
3 ก.ค. 63 ใบงานประกอบการสอน_เรื่อง_การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
Size: 90.74 KB
3 ก.ค. 63 สื่อประกอบการสอน_เรื่อง__การเขียนจดหมายกิจธุระ.pdf
Size: 957.73 KB
0% Complete