0(0)

วิชา ภาษาไทย (ท22101) ม.2

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

21 บทเรียน

บทที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน

นักเรียนส่งงาน
Work1
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เนื้อหา(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
นักเรียนส่งงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน

เรียงถ้อยร้อยความ

พาทีทั่วถิ่น

สร้างคำนำไปใช้

คุณค่างามวรรณคดี

About the instructor

0 (0 ดาว)

2 คอร์ส

16 ผู้เรียน

ฟรี