เนื้อหาเรื่องที่ 6 พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของสังคมไทย