เนื้อหาเรื่องที่ 2 คุณค่าเเละความสำคัญของการทำสังคายนา