วิชาสังคมศึกษา (ส21101)ม.1

เกี่ยวกับคอร์ส

คําอธิบายรายวิชา 

   ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงการบําเพ็ญทุกรกริยา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ พระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างต้านศาสนสัมพันธ์ ศึกษา ซาตกในเรื่องอัมพซาตก ติตติรชาตก ประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิและข้อคิตจากประวัติพระสาวก ชาตก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

   วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 และข้อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4          พุทธศาสนสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่า เทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปาน สติ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การปฏิบัติตนในศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

   ศึกษา วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น หลักการเจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน โดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคที่เป็นปัจจัยในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติ ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครอง           ผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้         ความ เข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ สาษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย     มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุข

Show More

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet