วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 23101) ม.3

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1)

  • 1.1 สือการสอนและใบงานการศึกษาความของการตกของวัตถุ
  • ร่างบทเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet