วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

วิชาประวัติศาสตร์ (ส32103) ม.5

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส32103   วิชาประวัติศาสตร์                        เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                       ภาคเรียนที่ 1

          ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

       โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

       เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1 (สาระประวัติศาสตร์)

ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

           ของมนุษยชาติ

ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

ส 4.2

       ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก

รวม 3 ตัวชี้วัด

 

เนื้อหาของคอร์ส

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
- ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ - การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์สากล - การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล - ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฎในหลักฐานประวัติศาสตร์สากล

  • (เนื้อหา) เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก
  • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยฯ
  • Work1.1

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว