วิชาการงานอาชีพ (ง22101) ม.2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ 1.บ้านและสวน
1. อธิบายประโยชน์และหลักของการจัดและตกแต่งบ้านได้ 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ 3. ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2.การจัดการผลผลิต
1. วิเคราะห์หลักในการจัดตกแต่งอาหารได้ 2. อธิบายความสำคัญของการจัดแต่งอาหารได้ 3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 4. ปฏิบัติการทำงานเป็นระบบได้ 5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ 3.การเลี้ยงสัตว์
1. อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ได้ 2. จำแนกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ 3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 4. ปฏิบัติการทำงานร่วมกันได้ 5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ 4.สู่งานอาชีพ
1. วิเคราะห์ความสำคัญของอาชีพและจำแนกประเภทของอาชีพได้ 2. วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานในประเทศไทยได้ 3. ปฏิบัติการทำงานร่วมกันได้ 4. มีทักษะการนำเสนอ 5. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 6. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet