0(0)

วิชาการงานอาชีพ (ง21101) ม.1

คำอธิบาย

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากใบความรู้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน?

1. ความสำคัญของวิชาการงานอาชีพ 2.การทำงานในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 3.บทบาทสมาชิกภายในกลุ่ม 4.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแต่ละประเภทตามลักษณะงาน 5.กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 1 6.กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 2
(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย?

1.ความรู้เรื่องผ้า 2.เสื้อผ้าน่าใช้ 3.การลบรอยเปื้อน 4.การซักเสื้อผ้า 5.การรีดเสื้อผ้าและการเก็บรักษาเสื้อผ้า 6.การซ่อมแซมเสื้อผ้า 7.การเย็บด้วยมือ 8.การปะผ้า

หน่วยที่ 3 การจัดตกแต่งห้องต่างๆ?

1.การทำความสะอาดห้องต่างๆ 2.หลักการจัดตกแต่งห้องต่างๆ

หน่วยที่ 4 อาหารและโภชนาการ?

1.ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ 2.อาหารหลัก 5 หมู่ 3.การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 4.คุณค่าทางอาหาร

หน่วยที่ 5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร?

1.การแปรรูปอาหาร 2.ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร

หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานของการประดิษ?

1.ความหมายและความสำคัญของงานประดิษฐ์ 2.ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 3.การฝึกปฎิบัติงานด้านการประดิษฐ์ของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ

หน่วยที่ 7แนวทางการเลือกอาชีพ?

1.ความหมายและความสำคัญและลักษณะของอาชีพ 2.การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี