วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการอ่าน เขียน
0/15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
0/9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
หน่วยการเรียนที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
ม. 1 วิชาภาษาไทย (ท 21101)
ไฟล์ตัวอย่าง
.
ขนาด: 0.00 B
19 พ.ค.63 ใบความรู้ประกอบการสอน_เรื่อง_บทอาขยาน.pdf
ขนาด: 85.35 KB
19 พ.ค.63 สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_บทอาขยาน.pdf
ขนาด: 443.97 KB
0% เสร็จสมบูรณ์