หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการอ่าน เขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

หน่วยการเรียนที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2