สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 1.6

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย