วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
ทัศนศิลป์3 ศ23101
เกี่ยวกับบทเรียน

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

ไฟล์ตัวอย่าง
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์_(1).pdf
ขนาด: 3.82 MB
0% เสร็จสมบูรณ์