วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565
Course Content
ทัศนศิลป์3 ศ23101
About Lesson

การสร้างสรรค์งานศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

Exercise Files
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การวาดภาพ_3D__My_hand_in_3D_.pdf
Size: 1.86 MB
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การวาดภาพ_3D_“My_Heart_in_3D”.pdf
Size: 2.29 MB
0% Complete