วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
เนื้อหาของคอร์ส
ทัศนศิลป์3 ศ23101
เกี่ยวกับบทเรียน

การสร้างสรรค์งานศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

ไฟล์ตัวอย่าง
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การวาดภาพ_3D__My_hand_in_3D_.pdf
ขนาด: 1.86 MB
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การวาดภาพ_3D_“My_Heart_in_3D”.pdf
ขนาด: 2.29 MB
0% เสร็จสมบูรณ์