วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
เนื้อหาของคอร์ส
ทัศนศิลป์2 ศ22101
เกี่ยวกับบทเรียน

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงาม

เป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction) วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม(Architecture)

ไฟล์ตัวอย่าง
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย.pdf
ขนาด: 586.95 KB
0% เสร็จสมบูรณ์