วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565
Course Content
ทัศนศิลป์2 ศ22101
About Lesson

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงาม

เป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction) วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting) การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม(Architecture)

Exercise Files
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย.pdf
Size: 586.95 KB
0% Complete