วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565
Course Content
ทัศนศิลป์2 ศ22101
About Lesson

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงามเป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting)การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม(Architecture)

Exercise Files
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์.pdf
Size: 815.02 KB
0% Complete