วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
ทัศนศิลป์2 ศ22101
เกี่ยวกับบทเรียน

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงามเป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting)การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอดงานสถาปัตยกรรม(Architecture)

ไฟล์ตัวอย่าง
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์.pdf
ขนาด: 815.02 KB
0% เสร็จสมบูรณ์