วันอังคาร, 16 เมษายน 2567
เนื้อหาของคอร์ส
หน่วยที่ 2
ชีววจริยธรรม
0/1
ชีววิทยา (Biology) 1 (ว31141) ม.4
เกี่ยวกับบทเรียน

         สาระสำคัญ

         สิ่งต่างๆ ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจมีลักษณะคล้ายกับสิ่งไม่มีชีวิต ปัจจุบันจึงมีเกณฑ์ที่ใช้จำแนกสิ่งต่างๆ ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ ต้องการสารอาหารและพลังงาน มีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจำกัด มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า มีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย มีลักษณะจำเพาะ และมีการจัดระบบ

        ชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยชีววิทยาสามารถจำแนกออกเป็นแขนงวิชาย่อยๆ ได้หลายแขนง เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เซลล์วิทยา อนุกรมวิธาน จุลชีววิทยา

      การศึกษาชีววิทยาอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ได้แก่ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

0% เสร็จสมบูรณ์