ชีววิทยา (Biology) 1 (ว31141) ม.4

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยที่ 1
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

  • แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
  • ใบความรู้ เรื่อง การศึกษาชีววิทยา
  • work1
  • work2
  • ใบความรู้ เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  • work 3
  • ใบความรู้เรื่อง ชีววิทยาคืออะไร ชีววิทยากับการดำรงชีวิต และชีวจริยธรรม
  • work 4
  • นักเรียนส่งงาน
  • แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยที่ 2
ชีววจริยธรรม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet