0(0)

ชีววิทยา (Biology) 1 (ว31141) ม.4

  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2020

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน

หน่วยที่ 1?

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
ใบความรู้ เรื่อง การศึกษาชีววิทยา
work1
work2
ใบความรู้ เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
work 3
ใบความรู้เรื่อง ชีววิทยาคืออะไร ชีววิทยากับการดำรงชีวิต และชีวจริยธรรม
work 4
นักเรียนส่งงาน
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยที่ 2?

ชีววจริยธรรม

About the instructor

0 (0 ดาว)

2 คอร์ส

11 ผู้เรียน

ฟรี