วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566
Course Content
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101) ม.5
About Lesson

แบบฝึกประกอบการเรียนในรายวิขาคณิตศาสตร์นี้ เรื่อง เลขยกกำลังโดยศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องที่ประกอบด้วย เลขยกกำลัง รากที่ n ของจานวนจริง เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ    ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู้ 

หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆรวมทั้งเห็นคุณค่า   และ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใผ่เรียนรู้   ความมุ่งมั่นในการทางานรู้ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่น ในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete