0(0)

การงานอาชีพ (ง32101) ม.6

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

หน่วยที่1.ดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน?

1.การดูแลรัษา ทำความสะอาดบ้าน 2.การจัดตกแต่งบ้าน 3.การดูแลรักษา ทำความสะอาดและการจัดตกแต่งโรงเรียน
(เนื้อหา)
Work 1
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่2.การตัดเย็บเสื้อและดัดแปลงเสื้อผ้า?

1.กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า 2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า่ 3.การตกแต่งเเละดัดแปลงเสื้อผ้า 4.ขั้นตอนการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้า

หน่วยที่3.การเลือกใช้สิ่งของเครื่องอย่างสร้างสรรค์?

1.สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเป็นมิตรกับสื่งแวดล้อม 2.ขยะอิเล็กทรอนิกส์

About the instructor

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

41 ผู้เรียน

ฟรี