Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

นักเรียนสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วที

Read more
ประกาศ
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนกบินทร์บุรี

Read more
ประกาศ
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศ + รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** หมายเหตุ ยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

Read more