ไม่มีหมวดหมู่

ผลงานนักเรียน วิชา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

เด็กชายพุฒิพงษ์ อ้วนอ่อน ม.2/2
เด็กชายพิชิตชัย จันทร์เหลา ม.2/2
เด็กหญิงสุนารี เนียมธรรม ม.2/2
เด็กหญิงมณิสรา แสนคำ ม.2/2
เด็กชายสุวิจักษ์ หงษ์ศาลา ม.2/2
เด็กหญิงสุชานันท์ สุดสีทา ม.2/2
เด็กชายปรุฬกรณ์ สีกอง ม.2/2
เด็กหญิงวัจณา ลอร์ ม.2/2
เด็กหญิงอารียา วันทำ ม.2/2
เด็กหญิงอาภัสรา สิงห์โต ม.2/2
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เหนือเกาะหวาย ม.2/2
ของเด็กหญิง ศิรินันท์ แสนสีหา ม.2/2
เด็กชายสิทธิพล อุตรี ม.2/2
เด็กหญิง ศุภนิตา ชาติไธสง ม.2/2
เด็กหญิงอารีรัตน์ เจริญพล ิม.2/2
เด็กหญิงสุภัทรา จันมาค้อ ม.2/2
เด็กหญิงสิริยากร กุลยาอ้น ม.2/2
เด็กชายพัชระกร ภูเดช ม.2/2
เด็กชายยอดมนู เค้ามูล ม.2/2
เด็กหญิงพิมพกานต์   ชาชาติ 2/2
เด็กชายเพชรสุวรรณ์ กองคำ 2/2
เด็กชายพีรพัฒน์ พันทอง 2/2
เด็กหญิงวาริธร วิบูลอรรถ 2/2
เด็กชายอดิเทพ สีเนียม 2/2
เด็กชายปรินทร สายวัน 2/2
เด็กชายอาทิตย์ ยาคำ 2/2
เด็กชายพันธมิตร สุคนธานนท์ 2/2
เด็กชายภูศิลา แหวนวงศ์ 2/2
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น