วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ผลงานนักเรียน วิชา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

เด็กชายพุฒิพงษ์ อ้วนอ่อน ม.2/2
https://youtu.be/g7kl_50AdLM
เด็กชายพิชิตชัย จันทร์เหลา ม.2/2
https://youtu.be/_1Cn49fBhEg
เด็กหญิงสุนารี เนียมธรรม ม.2/2
เด็กหญิงมณิสรา แสนคำ ม.2/2
เด็กชายสุวิจักษ์ หงษ์ศาลา ม.2/2
https://www.youtube.com/watch?v=Ke2H2R2Z4OI&feature=share
เด็กหญิงสุชานันท์ สุดสีทา ม.2/2
https://youtu.be/0qlGRRm4YQk
เด็กชายปรุฬกรณ์ สีกอง ม.2/2
https://www.youtube.com/watch?v=f4yX1-yXeOs&feature=share
เด็กหญิงวัจณา ลอร์ ม.2/2
https://youtu.be/Aela2LQ5rUA
เด็กหญิงอารียา วันทำ ม.2/2
เด็กหญิงอาภัสรา สิงห์โต ม.2/2
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เหนือเกาะหวาย ม.2/2
https://www.youtube.com/watch?v=C-6_BNH4HBg&feature=share
ของเด็กหญิง ศิรินันท์ แสนสีหา ม.2/2
เด็กชายสิทธิพล อุตรี ม.2/2
เด็กหญิง ศุภนิตา ชาติไธสง ม.2/2
เด็กหญิงอารีรัตน์ เจริญพล ิม.2/2
https://www.youtube.com/watch?v=ZueVsOUX4Co&feature=share
เด็กหญิงสุภัทรา จันมาค้อ ม.2/2
เด็กหญิงสิริยากร กุลยาอ้น ม.2/2
เด็กชายพัชระกร ภูเดช ม.2/2
เด็กชายยอดมนู เค้ามูล ม.2/2
https://www.youtube.com/watch?v=1zsF2WdQLb4&feature=share
เด็กหญิงพิมพกานต์   ชาชาติ 2/2
เด็กชายเพชรสุวรรณ์ กองคำ 2/2
เด็กชายพีรพัฒน์ พันทอง 2/2
เด็กหญิงวาริธร วิบูลอรรถ 2/2
เด็กชายอดิเทพ สีเนียม 2/2
เด็กชายปรินทร สายวัน 2/2
เด็กชายอาทิตย์ ยาคำ 2/2
เด็กชายพันธมิตร สุคนธานนท์ 2/2
เด็กชายภูศิลา แหวนวงศ์ 2/2