วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ในสถานะการณ์ Covid-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะทำงานติดตามการเตรียมการในการเปิดภาคเรียน ได้มาติดตามตรวจประเมินและ ให้คำแนะนำสถานศึกษา แก่ ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีและ คณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรี และทางโรงเรียนได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนของโรงเรียนกบินทร์บุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฎิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covic-19) เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

[embedsocial_album id=”6770c1ffd0b65e319cd2806c5218798e47be1c05″]