วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

แบบฝึกปฏิบัติการ HTML

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1
โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML
แบบฝึกปฏิบัติที่ 20
การสร้างตารางโดยใช้ภาษา HTML
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2
การสร้างและบันทึกเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติที่ 21
การตกแต่งตารางโดยใช้ภาษา HTML
แบบฝึกปฏิบัติที่ 3
การแสดงไฟล์เอกสารและการเปิดดู CODE ภาษา HTML
แบบฝึกปฏิบัติที่ 22
การใส่รูปภาพลงในตาราง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 4
คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติที่ 23
การสร้าง Link โดยใช้ข้อความและรูปภาพหรือสัญลักษณ์
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5
การกำหนด Font ที่จะใช้ในเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 24
การทำ Link เชื่อมโยงในหน้าเว็บเพจเดียวกัน
แบบฝึกปฏิบัติที่ 6
การกำหนดลักษณะและแบบของตัวอักษร
แบบฝึกปฏิบัติที่ 25
การทำ Link เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น
แบบฝึกปฏิบัติที่ 7
การกำหนดขนาดของตัวอักษร/การกำหนดตัวอักษรเป็นหัวเรื่อง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 26
การทำ Link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 8
การกำหนดสีตัวอักษรและสีพื้นหลังของเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 27
การทำ Link ไปยังอีเมล์
แบบฝึกปฏิบัติที่ี่ 9
การจัดวางตำแหน่งของข้อความ
แบบฝึกปฏิบัติที่ี่ 28
การสร้าง Form
แบบฝึกปฏิบัติที่ 10
การใส่เส้นคั่นในเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติที่ 29
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Password
แบบฝึกปฏิบัติที่ 11
การทำตัวอักษรวิ่ง
แบบฝึกปฏิบัติที่ 30
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Text Area
แบบฝึกปฏิบัติที่ 12
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <UL>
แบบฝึกปฏิบัติที่ 31
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Check Box           
แบบฝึกปฏิบัติที่ 13
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <OL>
แบบฝึกปฏิบัติที่ 32
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Radio Button
แบบฝึกปฏิบัติที่ 14
การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <DL>
แบบฝึกปฏิบัติที่ 33
การสร้างช่องรับข้อมูลชนิด Selection Box
แบบฝึกปฏิบัติที่ 15
การใส่รูปภาพประกอบในเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 34
การสร้าง Frame
แบบฝึกปฏิบัติที่ 16
การกำหนดตำแหน่งของรูปภาพ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 35
คำสั่งที่ใช้ในการตกแต่ง Frame
แบบฝึกปฏิบัติที่ 17
การกำหนดระยะห่างของรูปภาพ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 36
การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์
แบบฝึกปฏิบัติที่ 18
การใส่รูปภาพและใส่เสียงให้เป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติที่ 19
เทคนิคการเลือกชนิดของไฟล์รูปภาพ