วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เอกสารและคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 2559

11 ส.ค. 2017
339
 1. ติดตามข่าวสารของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้ที่เว๋็บ https://secondary.obec.go.th/newweb/
 2. เก็บรวบรวมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
 3. ต่อไปให้ ยึดหนังสือมาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา 2552 (ปรับปรุง 2560)
 4. ข้อมูลต้องเป็นข้อเท็จจริง
 5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีผลต่อการแยก สังกัดคณะกรรมการเตรียมอุดมศึกษา (กรมของมัธยมศึกษา)
 6. ส่วนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นของ (ประถมศึกษา)
 7. วันที่ สค 60 เริ่มเปิดระบบให้คีย์ข้อมูล http://sesa.srilamai.net/index.php
 8. ครูอัตราจ้างที่มีตารางสอนต้องนับจำนวน ส่วนรองที่ทำหน้าที่ไม่นับ ต้องเป็นตำแหน่งรองจริงๆ
 9. การประเมิน
  1. A1 ตะหนัก รับรู้ เข้าใจ มุ่งนัน เห็นความสำคัญ (แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
  2. A2 PDCA ลงมือทำแล้วพยายาม (เปิดสอนแล้ว ดำเนินการแล้ว)
  3. A3 ความสำเร็จ Best Practice ไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล ทำแล้วโอเค ใช้ได้ เกิดประโยชน์
  4. A4 ทำต่อเนื่อง เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
 10. เอกสารที่ต้องเอามาอ้างอิง
  1. SAR 2559
  2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2559
  3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2559
  4. ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปี 2558
 11. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ส่งข้อมูล 15 สิงหา แล้วเขตจะเข้ามาติดตามเมื่อไร โทรเขตจะโทรมา ทำเสร็จแล้วปริ้ทส่ง เขตด้วย
 12. เรื่องของ Digital Literacy วัดจากสถาบันที่รับรองเช่น -> https://www.microsoft.com/thailand/e-learning/