วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนกบินทร์บุรี