วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 มีการชื้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ตามกฏระเบียบของโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และหาทางออกในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่นเรื่องการนำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการขอขมาครูที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ ท่านอาจารย์มยุรา ภูกาสอน และ ท่านอาจารย์กิตติยา สีดา ผ่านทาง VDO Conference สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก