วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

นายวิทิต โชครัตนาเจริญ

นายวิทิต โชครัตนาเจริญ
ครูอันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ.ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา