วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นําโดย น.ส.ไปรยา ได้เจริญมงคล ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.ประนอม สดศรี นักวิชาการ ตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนกบินทร์บุรี