วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ตำบล ดงขี้เหล็ก อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 นาย ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้มีความเคารพรักต่อสถาบันหลักของชาติคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน และอนาคต