วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ตำบล ดงขี้เหล็ก อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 นาย ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้มีความเคารพรักต่อสถาบันหลักของชาติคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน และอนาคต

[embedsocial_album id=”9b5caf294a503222f55d07c286bfe8185361f807″]