วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ค่ายธรรมะกับพระอาจารย์สมศักดิ์ ธรรมสักโข ปี2

วันอังคารที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดกิจรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยท่าน ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ฝังลึกในจิตใจ กับนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีทุกคน โดยมีพระอาจารย์สมศักดิ์ ธัมมสักโข พระวิทยากรจากวัดคลองตะลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายธรรมที่สนุกสนาน ให้กับชาวฟ้าแดงเป็นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 (อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ)