วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ของกิจกรรม) โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกบินทร์บุรี ประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะ ความรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net ของนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

[embedsocial_album id=”336c0cfafe852a3f145d62f7a1c7f951c961e4e7″] [embedsocial_album id=”c3d23ad443e06d6aab972848fdbe272788ba83db”]