วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ของกิจกรรม) โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกบินทร์บุรี ประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะ ความรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net ของนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ