วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
สภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นผู้นำร่วมกิจกรรม
การประกาศเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 5 ข้อ พร้อมทั้งแสดงท่าสัญลักษณ์
“ สภานักเรียนก้าวไกล เด็กไทยพัฒนา เฮ้

[embedsocial_album id=”5b867112857048e908992fb4e0c817990b1f2538″]