วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การรับค่า Python

หลังจากศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ ฟังก์ชันในการรับค่าข้อมูล จงตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในกระดาษสมุด และส่งที่ครูผู้สอนแทน

1 ข้อใดเป็นคำสั่งเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนเต็ม

ก. x = int(input())

ข. x = float(input())

ค. x = input()

ค. x = bool(input())

2 ข้อใดเป็นคำสั่งเก็บข้อมูลประเภทข้อความหรืออักขระ

ก. x = int(input())

ข. x = float(input())

ค. x = input()

ค. x = bool(input())

3 ข้อใดเป็นคำสั่งเก็บข้อมูลประเภทจำนวนจริง

ก. x = int(input())

ข. x = float(input())

ค. x = input()

ค. x = bool(input())